Opodatkowanie spółek komandytowych

kancelaria prawna

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku1 nałożono na spółki komandytowe oraz na niektóre spółki jawne obowiązek odprowadzania podatku CIT od ich dochodów. Dotychczas spółka komandytowa była stosunkowo chętnie wybieraną formą prowadzenia działalności, a to za sprawą narzędzi pozwalających na optymalne opodatkowanie osiąganego zysku, a także ograniczających w znacznym stopniu odpowiedzialność wspólników. Dla wielu zatem przedsiębiorców, wprowadzone zmiany będą wiązały się z koniecznością poszukiwania innych rozwiązań optymalizacyjnych, tudzież zmiany całej struktury i formy prowadzonej działalności. Czy rzeczywiście jednak ostatnia nowelizacja wywróci do góry nogami nasz rynek, a spółka komandytowa na stałe odejdzie „do lamusa”?

Zasada nowego opodatkowania

Dotychczas wypracowane w spółce komandytowej zyski podlegały jedynie opodatkowaniu na poziomie wspólników, którzy zobowiązani byli do zapłaty podatku PIT od swoich dochodów. Obecnie, zysk spółki komandytowej będzie najpierw opodatkowany na poziomie spółki – 9 lub 19 – procentowym CIT-em, a następnie podatkiem PIT od dywidendy wypłaconej wspólnikom. Wprowadza to tzw. podwójne opodatkowanie zysku spółki, raz na poziomie spółki (CIT) i dwa na poziomie wspólników (PIT).

Czy przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do wprowadzonych zmian?

Nowy model opodatkowania objął spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku. Wspólnicy, którzy jednak zdecydowali się odroczyć w czasie (tj. do dnia 1 maja 2021 roku) moment objęcia spółki podatkiem CIT, mogli podjąć decyzję wyrażoną w uchwale wspólników, powziętej do 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to w praktyce, że do 30 kwietnia 2021 roku, spółka komandytowa będzie opodatkowana na dotychczasowych zasadach, sprzed nowelizacji.

W jaki sposób złożyć sprawozdanie finansowe za 2021 rok?

Spółki komandytowe, które zdecydowały się przesunąć moment objęcia nowym podatkiem do dnia 1 maja 2021 roku, mają obowiązek zamknąć swoje księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Czy implikuje to również obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za okres do 30 kwietnia 2021 roku? Opierając się w tej materii na stanowisku Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, podatnik będzie miał do wyboru dwie drogi postępowania, a obie związane są z tym, czy podatnik będzie chciał zmienić długość dotychczasowego roku obrotowego spółki.

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 30 kwietnia 2021 roku, nastąpi wyłącznie dla celów podatkowych i nie generuje obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień 30 kwietnia 2021 roku. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić jak dotychczas, czyli na koniec roku obrotowego. Jeśli zatem rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, sprawozdanie, bez zmian, będzie obejmowało okres 1.01.2021 – 31.12.2021.
 2. Spółka może zdecydować, iż w roku 2021, wydłuża rok obrotowy spółki do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych (tj. 30 kwietnia 2021 roku), uzyskując wtedy 18 miesięczny rok obrotowy i otwiera kolejny na okres 1.05.2021 – 31.12.2021. Wtedy, zaktualizuje się obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych, kolejno za okres: 1.01.2020 – 30.04.2021, oraz 1.05-2021 – 31.12.2021, tj. w momencie zamknięcia każdego, w tym wypadku „roku” obrotowego.

Czy zawsze podwójne opodatkowanie będzie niekorzystne dla wspólników?

Otóż, niekoniecznie. Ustawodawca wprowadzając opodatkowanie spółki podatkiem CIT, dopuścił równocześnie mechanizmy pozwalające wspólnikom odliczyć zapłacony przez spółkę podatek oraz uzyskać określone w ustawie zwolnienia. Zdecydowanie najbardziej uprzywilejowani będą komplementariusze, czyli wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania spółki. To właśnie oni, płacąc swój PIT od uzyskanej dywidendy, będą mogli odliczyć podatek CIT zapłacony przez spółkę, przypadający na nich stosownie do posiadanego udziału w zysku. Z kolei komandytariusze, czyli wspólnicy ponoszący odpowiedzialność jedynie do wysokości, określonej w umowie spółki, sumy komandytowej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku, kwoty stanowiącej 50 % przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zysku w spółce, nie więcej jednak niż 60.000 zł takich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym, pod warunkiem braku powiązań komandytariusza z komplementariuszem. W praktyce oznacza to, iż w zależności od struktury w danej spółce komandytowej oraz rozkładu udziału poszczególnych wspólników w zysku spółki, a także po spełnieniu dodatkowych warunków, całość zapłaconego podatku (łącznie PIT wspólnika oraz CIT spółki) może być nawet niższy od dotychczas płaconego. Powyższe zmiany mają bowiem zachęcić do takiego podziału zysku w spółce komandytowej, aby największy zysk przejmował wspólnik, który ponosi również największe ryzyko biznesowe.

Decyzja co do potencjalnych przekształceń, zarówno w samej strukturze spółki komandytowej, jak również, zmiany formy prowadzenia działalności nie jest łatwa. Dlatego też zapewniamy, iż nasi prawnicy doradzą właściwe dla Ciebie biznesowo rozwiązanie oraz dołożą wszelkich starań, ażeby w bezpieczny sposób przeprowadzić Cię przez cały proces ewentualnych zmian.

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. nr 2123)

Poinformuj znajomych

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…